terug

(IDSN, maart 2015)

Samenvatting Jaarverslag 2014 van het International Dalit Solidarity Network (IDSN)


In 2014 kwam kastendiscriminatie prominent aan de orde in een aantal rapporten en landenbeoordelingen door VN-mensenrechtenorganen. Meer verdragsorganisaties dan ooit namen kastendiscriminatie op in hun in de slotconclusies van hun beoordelingen. Elf thematische en landenrapporten noemden kastendiscriminatie bij de behandeling van een breed scala aan thema's.

Een groot aantal rapporten op landen- en wereldniveau van maatschappelijke organisaties en VN-instanties werden in 2014 gepubliceerd met overvloedig bewijs over hoe hard Dalits geraakt worden door dwangarbeid en andere vormen van slavernij, waarom toenemend geweld en een schandalig gebrek aan rechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en hoe opvattingen over uitsluiting het leven van honderden miljoenen bepaalt.

Het hele jaar door leverden IDSN en haar partners meerdere bijdragen en analyses aan VN-mensenrechtenorganen, en versterkten in het bijzonder de dialoog met de speciale rapporteurs. Een speciaal verzoek aan hen in augustus resulteerde in een opmerkelijke toezegging om gezamenlijke initiatieven te ondernemen tegen kastendiscriminatie als een belangrijk dwarsdoorsnijdend thema.

Gedurende het jaar produceerde IDSN een aantal thematische, landen- of op organisaties of instanties gerichte aanbevelingen en bracht die onder de aandacht van deze instanties, groepen deskundigen en overheden. IDSN zette ook constructieve samenwerking voort met het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten. IDSN is erkentelijk voor de verdere versterking van deze samenwerking en het voornemen van het Bureau om de kwestie te op te nemen als een kernonderdeel van haar werk rond discriminatie.


Hoogtepunten in 2014
 • Meer VN-Verdragsorganisaties dan ooit tevoren stellen in 2014 kastengerelateerde mensenrechtenschendingen aan de orde in 2014.
 • Speciale VN-Rapporteurs verplichten zich kastendiscriminatie te prioriteit te geven en dit in al hun specifieke mandaten op te pakken.
 • Belangrijke verklaring door de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten op mede door IDSN georganiseerde bijeenkomst van de VN over kastendiscriminatie en geweld tegen vrouwen.
 • VN-topfunctionarissen geven belang van kaste aan door te wijze op het ontstaan van een nieuwe norm.
 • Speciale VN-Rapporteur benadrukt op Algemene Vergadering van de VN het onrechtvaardige uitstel van IDSN's aanvraag voor een adviserende VN-status (ECOSOC).
 • Meerdere landen- en algemene rapporten door maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en VN-instellingen beschrijven kaste-gerelateerde mensenrechtenschendingen.
 • Kastendiscriminatie is in toenemende mate geïntegreerd in het werk van de VN-instellingen en de OHCHR; het India-landenteam van de VN zet een cross-agency task team op voor Dalits en Adivasi.
 • Dalit-vrouwen in Zuid-Azië mobiliseren zich met nationale marsen en met campagnes in Europa en de Verenigde Staten.
 • Dalits spreken op het EU-forum voor mensenrechtenverdedigers; het EU-Jaarverslag Mensenrechten en Democratie in de Wereld" vermeldt kastendiscriminatie.
 • Het Asia Dalit Rights Forum is samen met het Asian Parliamentarians Forum for Dalit Rights Concerns gastheer voor een bijeenkomst van 32 parlementariërs uit Pakistan, Bangladesh, India en Nepal.
 • De premier van Nepal houdt seminar over kastendiscriminatie met deelname van IDSN.
 • IDSN keurt een nieuwe strategie voor 2015-2018, herziene statuten en een aangepast organisatiemodel goed.

Bij een bijeenkomst van de Mensenrechtenraad in juni bracht IDSN VN-topfunctionarissen samen die opriepen tot een coherente en gecoördineerde aanpak door de VN bij de aanpak van kastengeweld en -discriminatie. Op de bijeenkomst sprak mevrouw Navi Pillay, op dat moment Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, haar grote zorg uit voor het probleem van kastengeweld en -discriminatie, en deed de aanbeveling van gerichte actie ter ondersteuning van de rechten van mensen van gediscrimineerde kasten, met name vrouwen en meisjes.

Andere VN-topfunctionarissen stelden de kwestie in verklaringen op hoog niveau en in rapporten aan de orde waarin ze een nieuwe norm aandroegen waarbij kastendiscriminatie gelijkgesteld wordt met andere vormen van discriminatie die leiden tot grove schendingen van mensenrechten en ontbering, zoals discriminatie op basis van ras, etniciteit, geslacht en geloof. Dit werd echter niet gesteund met een vergelijkbare erkenning door overheden in de VN.

Voortdurend blokkeren door één land, namelijk India, verhindert rechtmatige pogingen om het onderwerp kastendiscriminatie in te brengen in VN-processen, onder meer bij de Mensenrechtenraad, Beijing +20, de Post-2015-Agenda en het Durban Review mechanisme. In 2014 werd het punt bereikt dat het “monddood maken” van en repercussies tegen de maatschappelijke organisaties, landen en instellingen die zich met kastendiscriminatie bemoeien ook een nieuwe norm is geworden, met dreigende ondermijning van het werk van betrokken partijen en gerechtelijke vervolging van Dalit-mensenrechtenverdedigers bij hun werk op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Dit is ook duidelijk in het geval van IDSN, zoals opgemerkt door de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vereniging in de Algemene Vergadering van de VN in oktober. De Speciale Rapporteur noemde de al zeven jaar durende aanvraag van IDSN voor een adviserende VN-status (ECOSOC) en de voortdurende blokkade door India "onaanvaardbaar, verkeerd en oneerlijk".

Desalniettemin bleef IDSN, in samenwerking met internationale partners, steun verlenen aan de vertegenwoordiging van Dalit-mensenrechtenactivisten bij VN- en EU-fora. Ook werd voor het eerst spreekgelegenheid voor Dalit-vertegenwoordigers geregeld in panels van het VN-Minderheidsforum van de VN en het jaarlijkse mensenrechtenforum van Europese Initiatief voor Democratie en Mensenrechten.

IDSN heeft regelmatig leden en staf van het Europees Parlement, alsook ambtenaren van de Commissie en de Europese Dienst over Extern Optreden (EEAS) geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen in de VN en in de betrokken landen met betrekking tot het onderwerp kastendiscriminatie. Opgemerkt dient te worden dat, ook voor het eerst, het EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World ("EU-Jaarverslag Mensenrechten en Democratie in de Wereld"), uitgegeven door EEAS in 2014, verwijzingen bevat naar kastendiscriminatie in de hoofdstukken over India, Nepal en Pakistan.

In hun gesprekken met EU-ambtenaren bleven Dalit-leiders en IDSN-medewerkers oproepen tot kastenspecifiek en kastesensitief beleid en programma's, zoals ook geadviseerd door het Europees Parlement in haar resolutie over kastendiscriminatie (2013), en tot het voeren van Europese diplomatie over het onderwerp op het hoogste niveau.

Op communicatief gebied maakte IDSN in 2014 weer enkele sprongen voorwaarts. Het wereldwijde gebruik van IDSN’s communicatiekanalen nam aanzienlijk toe evenals de effectieve dienstverlening aan internationale media. De IDSN-website bleef de toonaangevende wereldwijde bron over kastendiscriminatie. Bovendien werd de basis gelegd voor een nieuwe website met een sterk verbeterde opzet, veiligheid en database met documentatielinks.

In 2014 richtte de communicatie zich op de kern van IDSN’s thematische prioriteiten - Dalit-vrouwen en op kaste gebaseerde slavernij en op informatie over gebeurtenissen en kwesties die voortvloeien uit de strijd tegen kastendiscriminatie in landen met een kastensysteem en op internationaal niveau. Campagne-activiteiten werden gecombineerd met Dalit-vrouwencampagnes en met gerichte informatieverstrekking op basis van onderzoeksrapporten over kasten van Human Rights Watch in 2014. Het netwerk werd uitgebreid naar diasporagemeenschappen. Dalit-solidariteitsnetwerken voerden campagne voor bewustwording van het publiek, het bedrijfsleven en politieke beleidsmakers rond kastendiscriminatie en voor actie om bij te dragen aan de strijd daartegen. De netwerken droegen ook op veel manieren bij aan IDSN’s internationale lobbywerk.

Er was ook een aanzienlijke versterking van grensoverschrijdende regionale samenwerking in Zuid-Azië bij kastenkwesties in 2014, onder leiding van het maatschappelijk middenveld van Dalits. Met name werd op een bijeenkomst van betrokken parlementsleden uit vier landen met een kastenstelsel een oproep gedaan door Mr. Bhattarai, ex-premier van Nepal, voor een regionaal kader om kastendiscriminatie aan te pakken.

Voor ISDN werd het jaar ook gekenmerkt door onafhankelijke evaluaties en organisatie-ontwikkeling, wat leidde tot een aangepaste bestuursstructuur en een nieuwe, breed geraadpleegde ISDN-strategie voor 2015-2018.
In januari werd een externe evaluatie uitgevoerd door het Danish Development Agency (DANIDA) en gevolgd door een interne evaluatie en een strategieontwikkelingsproces. De beoordelingen bevestigden het belang van IDSN's mandaat, missie en doelstellingen en de effectiviteit van onze strategische focus en ons programmatisch werken. Daarnaast legde het de basis voor de ontwikkeling en aanname van een IDSN-strategie voor 2015-2018, herziene statuten en een aangepast organisatiemodel in december.

Hartelijke en speciale dank gaat uit naar de bestuursleden van IDSN voor de inzet van hun deskundigheid en betrokkenheid bij de ontwikkelingstaken en naar het netwerk voor haar aandeel in het uitgevoerde werk. Oprechte waardering is er ook voor de vele externe betrokkenen voor hun waardevolle bijdrage aan de externe beoordeling en voor het IDSN-team voor hun harde werk in het afgelopen jaar. Tot slot wil ik onze financiers bedanken voor hun genereuze steun aan IDSN's werk.

Rikke Nöhrlind
Directeur IDSNDownload het jaarverslag

laatste wijziging: