terug
(IDSN, 29-11-2016)

Ongelijkheid bij hulp besproken tijdens 9e zitting van Forum voor Minderheidsaangelegenheden


De 9e zitting van het Forum voor Minderheidsaangelegenheden (het Forum) vond op 24 en 25 november 2016 plaats en hield zich bezig met de situatie van minderheden in humanitaire crises. Het Forum biedt een unieke mogelijkheid voor overheidsvertegenwoordigers, deskundigen, het maatschappelijk middenveld, minderheden zelf en gespecialiseerde instanties om deel te nemen aan een constructieve dialoog. Dit om samen te zoeken naar manieren om de bescherming van de rechten van minderheden te vergroten, ter preventie van, tijdens en in de nasleep van crisissituaties.


Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) woonde het forum bij en bracht twee vertegenwoordigers van bij haar aangesloten organisaties mee om hun mondelinge verklaringen af te leggen: Bhakta Bishwakarma van Nepal National Dalit Social Welfare Organisation (NNDSWO) en Deepak Nikarthil van National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) en Asia Dalit Rights Forum (ADRF).

Onevenredig zwaar getroffen
Tijdens de bijeenkomst vatte de Speciale VN-Rapporteur voor Minderheidskwesties, Rita Izsák-Ndiaye, haar bevindingen samen door erop te wijzen dat minderheden over de hele wereld onevenredig zwaar worden getroffen door en tijdens de nasleep van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, waaronder ook (oorlogs)conflicten. De Speciale Rapporteur kwam met enkele voorbeelden waarbij minderheden in Sri Lanka, Nigeria, Verenigde Staten, Jemen, Zuid-Azië en andere landen onevenredig zwaar leden door crisissituaties. De Speciale Rapporteur merkte op dat “uit een analyse van noodhulp in geval van natuurrampen in Zuid-Azië, zoals in India, Pakistan, Sri Lanka en Nepal, is gebleken dat bijvoorbeeld Dalits tijdens alle fasen van de noodhulp slachtoffer waren van ernstige discriminatie, van redding tot en met rehabilitatie”.

De verklaring van de Speciale Rapporteur herhaalde de conclusies van het in 2013 gepubliceerde IDSN-rapport Equality in Aid: Addressing caste discrimination in humanitarian response ("Gelijkheid in hulp: Aanpak van kastendiscriminatie bij humanitaire actie"):
“De ervaringen van Dalits tijdens de noodhulp en wederopbouw volgend op rampen hebben de mate aangetoond waarin kastendiscriminatie doorgaans de ongelijkheid kan bevestigen versterken. Terwijl ondanks wetten en beleid kastendiscriminatie in veel landen blijft bestaan in het leven van alle dag, is kastendiscriminatie tijdens noodhulp bij en herstel na rampen ook zeer voorspelbaar. Toch vereisen en ondersteunen humanitaire minimumnormen op dit moment hulpverleners in landen met een kastensysteem niet om kastendiscriminatie te begrijpen en daarnaar te handelen.”

Voorafgaand aan de zitting van het Forum werden ontwerpaanbevelingen voorbereid, met als doel de rechten van minderheden in alle fasen van een humanitaire crisis te beschermen en te bevorderen. De deelnemers aan het Forum werden uitgenodigd om opmerkingen te maken en bijdragen te leveren aan de aanbevelingen. Vier mondelinge verklaringen op het Forum bevestigden dat slachtoffers van kastendiscriminatie onevenredig worden getroffen door humanitaire crises.

Geen wettelijke bescherming in VK
‘Zelfs oorlog discrimineert’ Bhakta Bishwakarma, vertegenwoordiger van IDSN en NNDSWO, schetste dat de verwoestende aardbeving in Nepal 8.856 levens kostte en meer dan 22.309 mensen gewond raakten. Hoewel echter de aardbeving alle mensen even hard trof “had het op de diverse kasten en etnische groepen een verschillende impact. Discrimination in Disaster deed waarnemingen tijdens de hulpverlenings- en reddingsoperaties, en daaruit bleek dat ongeveer 60% van de Dalits discriminatie ondervond tijdens die operaties, een ontkenning van mensenrechten en waardigheid van mensen.”

Een vertegenwoordiger van IRA Mauritania verklaarde dat de Muhamasheen in Jemen en etnische minderheden in Mauritaniëëgeconfronteerd worden met discriminatie op grond van hun kaste en soortgelijke systemen. Hoewel relatief weinig bekend is over kastendiscriminatie in Yemen, publiceerde Minority Rights Group International in januari 2016 een rapport Even war discriminates: Yemen’s minorities, exiled at home (“Zelfs oorlog discrimineert: Jemen’s minderheden, thuis verbannen”), over kastendiscriminatie bij de Muhamasheen in Jemen en de onevenredig grote invloed van een gewapend conflict op deze gemeenschap.

Pirbhu Lal Satyani, lid van National Lobbying Delegation on Minorities en coördinator bij Pakistan Dalit Solidarity Network, verklaarde dat “honderdduizenden Dalits getroffen werden door de overstromingen in Pakistan in 2010, en dat velen de toegang tot opvangkampen werd ontzegd”, “dat ze in de open lucht moesten wonen en slapen”, en dat “ze niet de beschikking hadden over eerste levensbehoeften zoals voedsel, water en dekens”.

Dalits bij hulp structureel gediscrimineerd
Deepak Nikarthil van NCDHR, die ook ADRF en IDSN vertegenwoordigde, verklaarde dat “Zuid-Azië een van de meest voor rampen vatbare regio's ter wereld is”, waar meer dan 215 miljoen Dalits wonen die “structureel gediscrimineerd en buitengesloten worden in alle aspecten van het leven waaronder ook bij de hulp- en wederopbouwprocessen na een humanitaire ramp”.
Een aantal belanghebbenden kwamen met aanbevelingen. Om er een paar te noemen: probeer discriminatie tegen bepaalde groepen te herkennen, verzamel specifieke gegevens om aan te geven hoe minderheden worden getroffen door crisissituaties, reik de hand aan kwetsbare gemeenschappen bij rampen, en betrek minderheidsgroepen bij het paraat maken voor rampen en opstellen van rampenplannen. De definitieve aanbevelingen van het Forum voor Minderheidsaangelegenheden zullen in maart 2017 door de Speciale Rapporteur aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties worden voorgelegd.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: