terug

(IDSN, maart 2016)

Samenvatting Jaarverslag 2015 van het International Dalit Solidarity Network (IDSN)


In 2015 waren de belangrijkste thema's van het werk van IDSN: wreedheden begaan tegen Dalits en de toegang tot het strafrecht, de strijd van Dalit-vrouwen voor hun rechten, gedwongen arbeid & slavenarbeid en kastendiscriminatie bij humanitaire hulp.

Mondiale media berichtten over kastendiscriminatie aan de hand van deze thema's en informatie van IDSN, waaronder LA Times, Huffington Post, The Guardian, Reuters en Mashable. Sociale portals zoals ReliefWeb rapporteerden over kastendiscriminatie bij de toegang tot hulpverlening naar aanleiding van dringende oproepen van IDSN na de aardbeving in Nepal. Die oproepen werden doorgegeven aan honderden belanghebbenden en de belangrijkste mediakanalen.

De zichtbaarheid in de Verenigde Naties nam ook toe. Hoge ambtenaren van de VN kwamen met een aantal belangrijke verklaringen over kastendiscriminatie, maar ook met verwijzingen naar kaste in rapporten waarbij kastendiscriminatie gelijkgesteld werd met andere verboden vormen van discriminatie.

Toch werd de kastenkwestie door landen nog steeds onder het tapijt geveegd worden bij belangrijke VN-fora, omdat bepaalde krachtige stromingen die niet wensen aan te pakken op internationaal niveau. De Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 ("Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030") werden dus aangenomen zonder een verwijzing naar de 260 miljoen mensen, verarmd en uitgesloten wegens kastendiscriminatie. Veel IDSN-leden hebben er hard aan gewerkt om de erkenning van kastenongelijkheid opgenomen te krijgen in de SDGs.


Hoogtepunten in 2015
 • VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en de Secretaris-Generaal van de VN doen belangrijke uitspraken over kaste.
 • De Speciale VN-Procedures bespreken kastendiscriminatie tijdens Jaarlijkse Bijeenkomst; zeven mandaathouders vermelden kaste in hun rapporten.
 • Thematisch overleg OHCHR over de VN-tool m.b.t. discriminatie op grond van werk en afkomst.
 • Dalit-mensenrechtenactivisten spreken op VN-Minderhedenforum en 50e verjaardag ICERD.
 • IDSN-delegatie wisselt gedachten uit met COHOM en European External Action Service.
 • Europees Parlement neemt resoluties aan met aanbevelingen m.b.t. kaste.
 • IDSN organiseert tijdens zitting Mensenrechtenraad bijeenkomst over op kasten- en gender-gerelateerde gedwongen arbeid en slavenarbeid.
 • IDSN lanceert nieuwe website, een unieke bron voor wereldwijde documentatie over kastendiscriminatie.
 • IDSN vraagt aandacht voor kastendiscriminatie bij hulpverlening na de aardbeving in Nepal en overstromingen in Tamil Nadu.
 • "Doelstellingen Duurzame Ontwikkeling 2030" aangenomen zonder verwijzing naar 260 de miljoen mensen die verarmd en buitengesloten zijn wegens kastendiscriminatie.
 • Aanvraag IDSN voor ECOSOC consultatieve status is de langstlopende - nu al 8 jaar.

IDSN presenteerde in 2015 ook een aantal gezamenlijke voorstellen aan de VN-mensenrechtenorganisaties en de volgde nauwlettend de diverse verwijzingen van de VN naar kastenproblemen.

De Speciale Procedures van de VN bespraken kastendiscriminatie op een parallelle sessie tijdens de Jaarlijkse Vergadering van de mandaathouders in juni, en zeven thematische mandaten bespraken kaste in hun rapporten aan de Mensenrechtenraad in 2015.

De nauwe samenwerking met het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) en de Speciale VN-Rapporteurs werd voortgezet met een regelmatige uitwisseling van informatie en dialogen, en met de indiening van thematische bijdragen van IDSN en haar leden.

Gesteund door de OHCHR organiseerde IDSN mede een bijeenkomst over 'Kasten- en gender-gerelateerde gedwongen arbeid en slavenarbeid' tijdens de 29e zitting van de Mensenrechtenraad.

Tot de belangrijkste sprekers behoorden de Speciale VN-Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij, en Coen Compier, Senior Specialist van ILO. Centraal in het debat stond de behoefte aan een gevarieerde combinatie van benaderingen om het gebrek aan uitvoering van de wetgeving en het beleid in landen met een kastensysteem aan te pakken.

Een belangrijke mijlpaal bij het vinden van nieuwe en effectieve manieren om kastendiscriminatie te bestrijden vinden was dat OHCHR in oktober een tweedaags thematisch overleg organiseerde over een ontwerp voor een VN-tool m.b.t. discriminatie op grond van werk en afkomst. IDSN ondersteunde deelname van Dalit-vertegenwoordigers aan dit overleg, en aan zittingen van de Mensenrechtenraad, het Forum voor Minderhedenaangelegenheden en andere VN-bijeenkomsten.

In verklaringen tijdens het forum en bij de 50e verjaardag van de International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) ("Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie") benadrukten Dalit-leiders de zeer beperkte mogelijkheden voor Dalits om toegang tot het strafrecht te krijgen en riepen ze opnieuw op tot maatregelen van hun regeringen en de internationale gemeenschap.

De Universal Periodic Review van Nepal, die in november plaatsvond, bood een unieke gelegenheid voor Dalit-organisaties om de situatie van Dalits in dat land te beoordelen en met de steun van IDSN de bevindingen en aanbevelingen te presenteren aan VN-lidstaten en de regering.

IDSN deelde veel informatie over VN-ontwikkelingen en -resultaten met betrekking tot kastendiscriminatie met beleidsmakers, VN- en EU-instellingen en de betrokken groepen. IDSN ging ook door met het doen van specifieke aanbevelingen voor de verschillende institutionele belanghebbenden en regeringen, en propageerde de goedkeuring en de toepassing van het ontwerp "VN-Principes en Richtlijnen voor de Effectieve Uitbanning van Discriminatie op Basis van Werk en Afkomst", wijzend op de noodzaak van VN-breed toezicht op de voortgang.

Gedurende het hele jaar kwam IDSN met voorstellen en deelde ideeën en informatie over kastendiscriminatie met EU-ambtenaren en leden van het Europees Parlement. In juni werd een IDSN-delegatie uitgenodigd voor de formele uitwisselingen/gedachtewisseling met de EU Human Rights Working Group (COHOM) ("EU-Werkgroep voor Mensenrechten") en de European External Action Service. Dit resulteerde in een constructieve dialoog over fundamentele kwesties en aanbevelingen, onder meer over kastendiscriminatie als ernstige belemmering voor het waarborgen van gelijkheid bij noodhulp en wederopbouw na rampen.

Het Europees Parlement nam verschillende resoluties aan met uitspraken over kastendiscriminatie en krachtige aanbevelingen voor het versnellen van EU-maatregelen om deze vorm van discriminatie te bestrijden. Het is bemoedigend dat de EU begonnen is met de vermelding "kaste" naast andere gronden van discriminatie, en de actieplannen voor het European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) integreren nu de rechten van personen die slachtoffer zijn van kastendiscriminatie als een dwarsdoorsnijdend aandachtspunt.

In 2015 lanceerde IDSN een nieuwe website met geweldige nieuwe functies, zoals doorzoekbare documentatie met kruisverwijzingen en een integratie van IDSNís sociale-media-kanalen. De IDSN-website is een unieke bron voor wereldwijde informatie over kastendiscriminatie, met een gestaag groeiende betrokkenheid van gebruikers. De IDSN webstatistieken voor 2015 tonen dat 160 universiteiten en onderzoeksinstellingen over de hele wereld gebruikmaken van de website. IDSN registreerde ook een stijging van 95% in het aantal Twitter-volgers in vergelijking met 2014, en een toename van abonnees op onze maandelijkse e-mail nieuwsbrieven en sociale-media-kanalen.

Terwijl de programmatische resultaten over het algemeen lovenswaardig zijn geweest in 2015, werd IDSN geconfronteerd met financiële beperkingen als gevolg van de onverwachte terugtrekking van een grote financieringsbron voor 2015 en 2016. IDSN was in staat om budgetten en activiteiten te verminderen, en met de genereuze steun van een bestaande geldschieter ervoor zorgen dat er voldoende financiŽle middelen voor de organisatie waren door het hele jaar.

Ik wil iedereen die heeft meegewerkt aan het werk van IDSN en dat ondersteund en daaraan bijgedragen heeft in 2015, hartelijk bedanken.

Rikke Nöhrlind
Uitvoerend Directeur IDSN
Download het jaarverslag hier.

In het IDSN-Jaarverslag wordt ook aandacht besteed aan de verrichtingen van Dalit Netwerk Nederland en de Landelijke India Werkgroep in 2015; zie hier.


[bovenstaande samenvatting is een vertaling door Landelijke India Werkgroep van "Executive Summary" in IDSN Annual Report 2015, pag. 4 e.v.]
laatste wijziging: