terug
(IDSN, 11-5-2016)

Internationale conferentie moet rechten van 300 miljoen Dalit- en inheemse vrouwen bespreken

Persbericht


IWGIA en IDSN roepen de deelnemers aan de Women Deliver Conference in Kopenhagen op om discriminatie van honderden miljoenen Dalit- en inheemse vrouwen aan te pakken.


Dalit-vrouwen in India samen met tribale vrouwen de meest gemarginaliseerde mensen op onze planeet. Foto: Jakob Carlsen
KOPENHAGEN, 11 mei 2016 - Wanneer leiders en activisten van over de hele wereld de komende week in Kopenhagen samenkomen om zich bezig te houden met de gezondheid en mensenrechten van meisjes en vrouwen, moeten ze bij hun besprekingen in ieder geval twee grote groepen meenemen die slachtoffer zijn van extreme sociale uitsluiting en marginalisering, aldus de International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) en het International Dalit Solidarity Network (IDSN) vandaag.

Deze organisaties werken aan de aanpak van problemen van inheemse volkeren resp. mensen die lijden onder kastendiscriminatie. Samen tellen deze twee groepen meer dan 300 miljoen vrouwen en meisjes, onderworpen aan meerdere vormen van discriminatie vanwege geslacht, armoede, lage sociale status en - in het geval van de Dalits - kaste.

Dringende oproep
"Wij dringen er bij de deelnemers aan de Women Deliver Conference sterk op aan om de problemen van Dalit- en inheemse vrouwen aan te pakken. We verzoeken u dringend hen serieus te nemen en te voorkomen dat zij nog verder in de knel raken. We hebben veel vertrouwen in de kracht en de mogelijkheden van deze wereldwijde bijeenkomst, en doen een beroep op de deelnemers om samen te werken met de honderden miljoenen vrouwen die gebukt gaan onder grove schendingen van hun meest fundamentele mensenrechten en vaak gedwongen zijn te leven aan de onderkant van hun gemeenschap," aldus de twee organisaties.

De Speciale VN-Rapporteur voor Inheemse Volkeren, Victoria Tauli-Corpuz, onderzocht de mensenrechtensituatie van inheemse vrouwen en meisjes in een recent rapport. Zij concludeerde dat "inheemse vrouwen een breed, veelvormig en complex spectrum van elkaar versterkende mensenrechtenschendingen ervaren", die voortkomen uit verschillende bronnen van discriminatie en marginalisering.

De schending van het recht op zelfbeschikking en van recht op land en hulpbronnen alsmede meerdere vormen van geweld tegen inheemse vrouwen - waaronder huiselijk geweld, vrouwenhandel, geweld bij conflicten, seksueel geweld of geweld gebaseerd op traditie laat duidelijk hun uiterst kwetsbare positie zien. Het rapport merkt op dat geweld tegen inheemse vrouwen onlosmakelijk verbonden is met de "systematische schendingen van de collectieve, burgerlijke en politieke en economische, sociale en culturele rechten" en een vorm van structureel geweld is.

Wreedheden als reactie op strijd voor rechten
Ook in een recent belangrijk rapport over kastendiscriminatie benadrukte de Speciale VN-Rapporteur inzake Minderhedenvraagstukken, Rita Izsák-Ndiaye, dat in het bijzonder vrouwen en meisjes kwetsbaar zijn voor kastendiscriminatie en "disproportioneel onderworpen aan ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder vooral seksueel - geweld en mensenhandel, kinder- en/of gedwongen huwelijken en schadelijke traditionele praktijken". De Rapporteur merkte op dat de wreedheden tegen vrouwen uit gemarginaliseerde kasten vaak worden gepleegd wanneer zij voor hun rechten proberen op te komen en kasten- en genderpatronen aanvechten. Het geweld waar beide groepen aan blootgesteld zijn blijft vaak onbestraft.

De Speciale Rapporteur noemde kastendiscriminatie ook als een "belangrijke oorzaak van armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting" en riep landen op om "te overwegen via kaste-specifieke indicatoren ervoor te zorgen dat via de Sustainable Development Goals (SDG's: doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling) de situatie van de getroffen groepen aangepakt wordt."

Aangezien de SDG's en de uitvoering daarvan van cruciaal belang zijn voor de Women Deliver Conference is het relevant dat Dalit- en inheemse vrouwen vaak geen of slechts beperkte toegang hebben tot gezondheidszorg als gevolg van armoede en discriminatie. Hetzelfde geldt voor onderwijs en een aantal andere belangrijke kwesties. Dit gebrek aan toegang veroordeelt deze groepen tot achterstand - in strijd met de geest en het streven van de SDG's die geacht worden geacht ervoor te zorgen dat niemand achter wordt gelaten.

'Niemand mag achterblijven'
Aangezien deze structurele ongelijkheid honderden miljoenen meisjes en vrouwen benadelen wordt het des te dringender om het lot van Dalit- en inheemse vrouwen te betrekken bij de Women Deliver besprekingen. Dat geldt voor kwesties met betrekking tot geweld tegen vrouwen en de toegang tot het rechtssysteem, de gezondheidszorg, het onderwijs en politieke participatie met als doel oplossingen te vinden die deze gemarginaliseerde vrouwen en meisjes in staat stellen aanjagers van ontwikkeling en verandering te worden.

"Tenzij de situatie van de meer dan 300 miljoen Dalit- en tribale vrouwen specifiek aangepakt wordt als een integraal onderdeel van de internationale ontwikkelingsagenda, met name bij de discussies over de rechten van vrouwen en de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, zal de toezegging van de staatshoofden dat 'niemand mag achterblijven' betekenisloos zijn. Opnieuw zullen de inheemse en Dalit-vrouwen in de steek worden gelaten en worden buitengesloten van de mondiale inspanningen voor ontwikkeling," stellen IWGIA en IDSN vast.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: