terug
(IDSN, 26-2-2015)

Rapporten 2015 van Human Rights Watch en Amnesty uiten ernstige zorg over kastendiscriminatie


Het onlangs uitgebrachte Human Rights Watch World Report 2015 en het rapport van Amnesty International 2014-15 concluderen dat kastendiscriminatie aanhoudt, met grote nadelige gevolgen voor mensenrechten op meerdere niveaus. Ernstige belemmering bij de toegang tot recht, discriminatie in het onderwijs en bij overheidsdiensten en kastengeweld, waaronder verkrachting van Dalit-vrouwen, behoren tot de belangrijkste thema’s die in deze rapporten aan bod komen. Deze problemen worden ook genoemd in de nieuwste India en Nepal rapporten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.


Overheden falen om de rechten van Dalits te beschermen
In het India-hoofdstuk van het Amnesty rapport wordt opgemerkt dat “corruptie, kastendiscriminatie en kastengeweld wijdverbreid bleven”, en dat

"overheden vaak verzuimen misdaden tegen Indiase burgers, waaronder kinderen, vrouwen, Dalits en Adivasi (inheemse volken) te voorkomen en soms zelfs begaan." Amnesty International

Het rapport constateert ook dat

"marteling en andere vormen van mishandeling bleven voorkomen in gevangenissen, in het bijzonder tegen vrouwen, Dalits en Adivasi." Amnesty International

Dit probleem komt ook aan bod in het Nepal-hoofdstuk waarin wordt geconstateerd dat kasten- en andere discriminatie wijdverbreid bleef in Nepal, en dat "slachtoffers onderworpen waren aan uitsluiting en mishandeling en marteling waaronder verkrachting en ander seksueel geweld."

Een andere conclusie was dat “de Kastendiscriminatie- en Onaanraakbaarheidswet van 2011 slechts bij een handjevol strafzaken werd toegepast door gebrek aan kennis van de wet en door de angst van de slachtoffers om de overtredingen te melden. Wetten met betrekking tot verkrachting bleven ontoereikend en weerspiegelen de discriminerende houding ten opzichte van vrouwen”.

Human Rights Watch merkte in haar India-hoofdstuk eveneens op dat een aantal rechtszaken “de moeilijkheden van de Dalit-gemeenschap bij het verkrijgen van gerechtigheid” aantoont en "het falen van de gerechtelijke vervolging". Het rapport onderstreept dit argument met het voortduren van de praktijk van het handmatig poepruimen - het met de hand opruimen van menselijke uitwerpselen Dalits - ondanks wetten die het verbieden en een uitspraak van het Hooggerechtshof in 2014 dat de Indiase grondwet overheidsingrijpen vereist om deze praktijk te beëindigen.

Deze rapporten laten hetzelfde geluid horen als het laatste landenrapport mensenrechten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (de 2014 rapporten zijn nog niet vrijgegeven). In haar India-rapport schrijft het Ministerie:

"Hoewel de wet Dalits beschermt werden zij geconfronteerd met geweld en aanzienlijke discriminatie bij de toegang tot diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs, en bij tempelbezoek en huwelijken. Veel Dalits waren ondervoed. De meeste gebonden arbeiders waren Dalit. Dalits die opkwamen voor hun rechten werden vaak aangevallen, vooral op het platteland. Als landarbeiders werkten Dalits voor hogere kaste landeigenaren vaak zonder vergoeding. Rapporten van de VN-Commissie inzake Uitbanning van Rassendiscriminatie beschreven systematische mishandeling van Dalits, waaronder buitengerechtelijke executies en seksueel geweld tegen Dalit-vrouwen. Misdaden begaan door hogere kaste hindoes tegen Dalits bleven vaak onbestraft, omdat de autoriteiten nalieten om de daders te vervolgen of omdat de slachtoffers de misdaden niet meldden uit angst voor represailles." Ministerie Buitenlandse Zaken, VS

Het rapport van het ministerie beschrijft ook een aantal voorbeelden en meldt in het landenrapport Nepal dat "ondanks de goedkeuring van de Kastendiscriminatie- en Onaanraakbaarheidswet in 2011 er een rigide kastenstelsel bleef bestaan dat in het hele land doorwerkte op vele gebieden van het religieuze, arbeids- en dagelijkse leven. Maatschappelijke discriminatie van lagere kasten, vrouwen en personen met een handicap bleef voortbestaan, vooral in landelijke gebieden..."

Verkrachting en geweld tegen Dalit-vrouwen
Alle drie rapporten verkrachting en geweld tegen Dalit-vrouwen. Het rapport van Amnesty International constateert dat

"[in Nepal] vrouwen uit gemarginaliseerde groepen, waaronder Dalits en verarmde vrouwen, met bijzondere ontberingen te maken kregen vanwege meerdere vormen van discriminatie. In India worden Dalit-vrouwen en -meisjes nog steeds geconfronteerd met meerdere niveaus van discriminatie en geweld op basis van kaste." Amnesty International

Het rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken merkt op dat

"nationale misdaadstatistieken gaven aan dat vergeleken met andere kasten verkrachting van Dalit-vrouwen het vaakst werd genoemd", en dat "gebrek aan rechtshandhaving en alomtegenwoordige corruptie de effectiviteit van de wet beperkt." Ministerie Buitenlandse Zaken, VS

Ook is er bezorgdheid geuit over praktijken van gebonden arbeid die Dalit-vrouwen direct treffen.

Gebonden arbeid, kinderarbeid en andere belemmeringen voor onderwijs aan Dalit-kinderen
Het rapport van Human Rights Watch gaat in op de praktijk van handmatig poepruimen, en het Amerikaanse ministerie op het Sumangali Scheme in de Zuid-Indiase textielindustrie:

"Tijdens hun jaren van gebonden arbeid werden de vrouwen blootgesteld aan ernstige schendingen op de werkplek, strenge beperkingen van bewegingsvrijheid en communicatie, seksueel misbruik, seksuele uitbuiting, vrouwenhandel en dood. De meerderheid van de Sumangali-arbeidsters behoorde tot de Scheduled Castes [Dalits] ... de meeste Sumangali-werksters rapporteerden de misstanden niet uit angst voor vergelding". Ministerie Buitenlandse Zaken, VS

Gedwongen arbeid van Dalit-kinderen en discriminatie tegen hen bleken ook hun mogelijkheden om naar school te gaan ernstig te belemmeren.
Op basis van de bevindingen uit Human Rights Watch’s rapport They say we’re dirty ("Men zegt dat we vies zijn"; 2014) over het onderwijs in India, meldt het Jaarverslag 2014 ook dat

"miljoenen kinderen, met name uit kwetsbare Dalit-, tribale en moslimgemeenschappen, die geconfronteerd worden met discriminatie, met onvoldoende begeleiding in de regeringsscholen en met de druk om geld te gaan verdienen, al snel afhaken op school en beginnen met werken." Human Rights Watch

Het rapport van Amnesty International constateert ook dat de regelingen voor onderwijs voor kansarme gezinnen in India "slecht worden uitgevoerd", en dat "Dalit- en Adivasi-kinderen nog steeds discriminatie op school blijven ondervinden".

Met betrekking tot toegang tot onderwijs haalt het Amerikaanse ministerie NGO-rapporten aan waarin staat dat

"er gedurende het jaar berichten waren dat schoolambtenaren verboden dat Dalit-kinderen meededen aan het ochtendgebed, Dalit-kinderen opdroegen achter in de klas te zitten, of Dalit-kinderen dwongen om de schooltoiletten schoon te maken, terwijl ze zelf de toiletten niet mochten gebruiken. Er waren ook meldingen dat leraren weigerden om het huiswerk van Dalit-kinderen te corrigeren, hen geen middagmaaltijden wilden verstrekken, en Dalit-kinderen vroegen apart te zitten van de kinderen van de hogere kaste families." Ministerie Buitenlandse Zaken, VS


Samenvatting van de rapporthoofdstukken die handelen over kasten:
Amnesty International 2014-15 report – caste extracts
Human Rights Watch 2015 World Report – caste extracts
US State Department 2013 Human Rights Report on India – caste extracts
US State Department 2013 Human Rights Report on Nepal – caste extracts

Volledige rapporten:
Amnesty International Report 2014/15: The State of the World's Human Rights
Human Rights Watch World Report 2015


(vertaling door LIW)

laatste wijziging: