terug
(IDSN, 13-1-2015)

President Wereldbank en secretaris-generaal VN:

Stoppen met uitsluiting op basis van kaste in India is sleutel tot gedeelde welvaart


In een voordracht bij de Indiase Raad voor Wereldvraagstukken benadrukte Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de VN, de noodzaak van ‘inclusieve’ groei en gedeelde welvaart met de opmerking dat "miljoenen Dalits, tribalen en anderen nog steeds gediscrimineerd worden, vooral vrouwen en meisjes”.
Tijdens een bezoek aan Gujarat waarschuwde ook president van de Wereldbank, Jim Yong Kim, dat, hoewel India een snelgroeiende economie heeft, "de Indiase samenleving een voortdurende uitsluiting kent die gebaseerd is op, onder andere, het kastensysteem. Dit kan gedeelde welvaart belemmeren omdat het de grondslag vormt voor discriminatie op vele gebieden, met inbegrip van werkgelegenheid en andere markten, maar ook in openbare diensten".


Jim Yong Kim en Ban Ki-Moon. Foto: Wikipedia
De verwijzing naar kaste in beide toespraken op zo’n hoog niveau is van grote betekenis, omdat nog steeds 200 miljoen Dalits in India blijven lijden onder discriminatie en schending van hun fundamentele rechten. Daardoor worden ze sterk belemmerd in hun mogelijkheden om deel te hebben aan de groei en voortuitgang van India. Het aanpakken van India's ernstige problemen met geweld en discriminatie tegen vrouwen was ook een belangrijk punt in beide toespraken.

Fondsen voor Dalits niet voor hen gebruikt
Ban Ki-Moon sprak over de historische inspanningen om kastendiscriminatie uit te bannen en de noodzaak om zich toe te leggen op 'inclusieve groei' om gedeelde welvaart mogelijk te maken.
Kastendiscriminatie was ook het belangrijkste kritische punt in de toespraak van Wereldbank-president Jim Yong Kim, waarin hij ook de economische groei van India prees en de plannen van premier Narendra Modi. Jim Yong Kim uitte de verzekering dat:
"… de regering zich terdege bewust hiervan is. De speciale toekenning van een fonds voor ondernemers voor Dalit-ondernemers en het opheffen van knelpunten zodat het geld bestemd voor Dalits hen ook bereikt, zijn zowel ethisch rechtvaardige als economisch verantwoorde reacties."

Wat die financiële middelen voor Dalits (geregistreerde kasten) betreft is het beheer door de deelstaten van deze fondsen verre van overtuigend geweest, omdat naar schatting 60% van de middelen bestemd voor Dalits en tribalen door opeenvolgende regeringen consequent werd gebruikt voor de dekking van niet-verwante begrotingsposten.
De afgelopen jaren heeft de National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) als onderdeel van de National Coalition on SCP TSP Legislation (NACSTL) campagne gevoerd om dit oneigenlijk gebruik van fondsen die zijn bedoeld om armoede en uitsluiting van India's meest gemarginaliseerde groepen te verminderen, een halt toe te roepen. Tot op heden blijft dat oneigenlijk gebruik bestaan; de coalitie NACSTL voert momenteel gesprekken in de aanloop naar de nieuwe begroting met de Minister van Financiën om hem aan te sporen om dit probleem met spoed aan te pakken. Het gaat daarbij allereerst om de begroting die van april 2015 tot april 2016 loopt en eind februari wordt bekendgemaakt.

Wereldbank-president: 'met kracht rechtvaardigheid nastreven'
De president van de Wereldbank eindigde zijn toespraak met een herformulering van de visie van Martin Luther King:
"Dr. King streed voor burgerrechten in de VS en rechtvaardigheid voor de armen in de wereld. Hij liet ons zien dat we, om een historische verandering tot stand te brengen, zelf met kracht de ‘boog van de geschiedenis moeten buigen richting rechtvaardigheid... Inderdaad, het allerbelangrijkste voor ons allemaal bij de plannen voor het ‘Make in India’ beleid is om nú het fundament voor een wereld zonder armoede te leggen."

Hoewel India in economische termen vooruit gaat, schiet echte vooruitgang naar rechtvaardigheid voor al haar burgers, met inbegrip van Dalits, nog steeds hopeloos tekort. Het is ook nog te bezien of de regering de belofte dat ze knelpunten die er toe leiden dat fondsen voor Dalits misbruikt worden, zal omzetten in concrete en daar verantwoording over zal afleggen.

In verband met de bezorgdheid van de Wereldbank over het voortbestaan van kastendiscriminatie laat ISDN weten dat 27 Speciale VN Rapporteurs, in december 2014, in een gezamenlijke brief aan de president van de Wereldbank (in december) hun ernstige bezorgdheid hebben geuit dat kwetsbare en gemarginaliseerde groepen "vrijwel onbeschermd blijven in projecten van de Wereldbank". De Wereldbank is momenteel bezig met een herziening van haar Safeguard Policies Document. ISDN dringt erop aan dat de groepen die lijden onder kastendiscriminatie specifiek in het uiteindelijke document worden vermeld.


Meer informatie:Vertaling door LIW
laatste wijziging: