terug
(IDSN, 12-8-2014)

VN roept India op een eind te maken aan gedwongen prostitutie en kastengeweld tegen vrouwen


De eindconclusies en aanbevelingen van de beoordeling van India (2014) door de VN-Commissie voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) zijn bekendgemaakt. De commissie uit ernstige bezorgdheid over de mensenrechtenschendingen tegen Dalit-vrouwen, op kaste gebaseerd geweld en verkrachting, landrechten en het gebrek aan uitvoering van de Scheduled Caste en Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (Wet ter voorkoming van wreedheden tegen kasten en inheemse volken) en andere belangrijke wetten bedoeld om Dalit-vrouwen te beschermen. Bij de conclusies worden echter onvoldoende de discriminatie van Dalit-vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt - met name het handmatig poepruimen – aan de orde gesteld, ondanks het feit dat deze aandachtspunten waren vastgelegd in de lijst van problemen ter beoordeling door CEDAW-deskundigen

Toename seksueel geweld
De observaties richten zich sterk op de grimmige toename van geweldsmisdrijven tegen vrouwen, in het bijzonder verkrachting. Met name de escalatie van kastengeweld waaronder verkrachting van vrouwen en meisjes, alsmede het bagatelliseren door belangrijke overheidsambtenaren van het zwaar misdadige karakter van het seksueel geweld. De commissie wijst op de slechte uitvoering van de Scheduled Caste en Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act en de straffeloosheid van ernstige misdaden tegen vrouwen.

De commissie heeft daarom een aantal forse aanbevelingen voor de Indiase overheid:

  • voer de aanbevelingen van de Rechter Verma Commissie uit;
  • neem onmiddellijk het wetsvoorstel over communaal geweld aan (Communal Violence Bill);
  • pas de Criminal Law Act (strafrecht) aan door het bereik van de wet zo te wijzigen dat de bescherming van de wet alle verboden vormen van discriminatie dekt;
  • verhoog de efficiëntie van de politie, en zorg er in het bijzonder voor dat politieagenten voldoen aan hun plicht om vrouwen en meisjes tegen geweld te beschermen en dat ze daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.
Tevens wordt aanbevolen dat de overheid:
  • ‘alles-in-een’ crisiscentra opricht waarin directe toegang tot medische hulp, psychologische begeleiding, rechtsbijstand en opvang geboden wordt;
  • zorgt voor systematische training op het gebied van vrouwenrechten voor al het personeel dat de wet moet handhaven, de medische staf en de gerechtsambtenaren;
  • een effectief systeem invoert voor de toezicht op en beoordeling van de toepassing, de doeltreffendheid en de impact van wetgeving voor de bestrijding van seksueel geweld;
  • voldoende middelen vrijmaakt voor de onmiddellijke uitvoering van wetgeving inzake geweld tegen vrouwen en voor de oprichting van bijzondere rechtbanken, klachtenprocedures en ondersteunende diensten.
Devadasi: gedwongen prostitutie
Ook werd bezorgdheid geuit over het voortbestaan van de kwalijke traditionele praktijk van Devadasi – prostitutie op basis van kaste – en het gebrek aan voldoende, duurzame en systematische actie om dergelijke praktijken te veranderen of uit te bannen. De Commissie beveelt aan om een alomvattende nationale campagne en strategie op te zetten om patriarchale opvattingen en stereotypen uit te bannen en de bewustwording en educatieve inspanningen te versterken met de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, in samenwerking met de media.

Actie nodig voor meer Dalit-meisjes in hoger onderwijs
Omdat uitgebreide anti-discriminatiewetgeving ontbreekt waarin alle aspecten van de directe en indirecte discriminatie van vrouwen (als vermeld in paragraaf 18 van de Algemene Aanbeveling 28, met inbegrip van kastendiscriminatie), aangepakt worden, adviseert de commissie de overheid om dergelijke wetgeving aan te nemen en vrouwen te beschermen tegen meervoudige vormen van discriminatie of discriminatie op andere gronden zoals genoemd in de Algemene Aanbeveling.
De Commissie spreekt verder zijn bezorgdheid uit over het voortduren van gewoonten en traditionele praktijken die verhinderen dat plattelandsvrouwen grond en andere eigendommen erven of verwerven, met name de vrouwen uit de Scheduled Castes [Dalits]. Dat geldt ook voor moeilijkheden bij de toegang tot de gezondheidszorg, natuurlijke hulpbronnen, veilig water en het deelnemen aan besluitvorming op gemeenschapsniveau. De commissie beveelt daarom de overheid aan om deze traditionele praktijken af te schaffen en zich in te spannen om in de behoeften van plattelandsvrouwen te voorzien door te zorgen voor een betere toegang tot diverse diensten.

De Commissie merkt op dat er geen tijdelijke speciale maatregelen werden of worden toegepast als onderdeel van een noodzakelijke strategie om materiële gelijkheid tussen vrouwen en mannen - in gebieden waar vrouwen benadeeld worden - versneld tot stand te brengen. Bijvoorbeeld door het bevorderen van de participatie van vrouwen uit lagere kasten. De commissie heeft dan ook aanbevolen om maatregelen te nemen die zijn gericht op het vergroten van het aantal meisjes, ook die uit kansarme groepen, dat is ingeschreven op secundair en tertiair niveau van het onderwijs.

Te weinig aandacht onderwijs en arbeid
Helaas wordt in de slotconclusies niet veel nadruk gelegd op discriminatie van Dalit-vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, zoals bij het handmatig poepruimen, ondanks het feit dat deze aandachtspunten waren vastgelegd in de lijst van problemen ter beoordeling door CEDAW-experts. Ook ontbraken in de slotopmerkingen opnieuw de zorgen over mensenhandel en prostitutie, maar ook over deelname van Dalit-vrouwen aan het politieke en openbare leven. Die waren door NGO’s aan de orde gesteld.

Hoewel de commissie wel bezorgd is over de problemen van vrouwen uit de Scheduled Castes and Scheduled Tribes bij de toegang tot rechter of zwangerschapszorg, relativeren de specifieke opmerkingen en aanbevelingen, de rol en de verantwoordelijkheid van de deelstaatoverheden. Ze verklaren deze in de eerste plaats door de ongelijkheid en ontoegankelijkheid die voortvloeit uit juridisch analfabetisme en een beperkte kennis van procedures en rechten.

Zie voor de volledige CEDAW-slotbeschouwingen: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/Ind/CEDAW_C_IND_CO_4-5_17678_E.doc; een samenvatting van de verwijzingen naar kastendiscriminatie in de slotbeschouwingen: http://idsn.org/fileadmin/user_folder/pdf/New_files/UN/TB/CEDAW_CO_2014_-_References_to_caste.pdf.


Meer informatie:


laatste wijziging: