terug
(IDSN, 9-7-2013)

Europarlementariërs willen actief EU-beleid kastenprobleem


In de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement op 8 juli vond een discussie plaats over de noodzaak van een EU-beleid met betrekking tot kastendiscriminatie. Europarlementsleden zijn van mening dat dit ernstige mensenrechtenprobleem prioritaire actie van de EU rechtvaardigt, en bereiden een resolutie voor over de kwestie.


Leonidas Donskis en Thijs Berman riepen op tot een actiever EU-beleid inzake kastendiscriminatie.
De Europese Unie moet een veel steviger standpunt innemen over kastendiscriminatie.

Deze mening - gedeeld door vele Europarlementariërs - werd door het Nederlandse Europarlements-lid Thijs Berman geuit tijdens de discussie over kastendiscriminatie afgelopen maandag in EP-commissie over ontwikkeling (DEVE). Berman en zijn Litouwse collega Leonidas Donskis pleitten voor de erkenning van kaste als een oorzaak van discriminatie, die samen met andere vormen van discriminatie, zoals die op grond van etniciteit, ras, religie, geslacht of seksuele geaardheid moet worden aangepakt.

Vrouwen bijzonder kwetsbaar
Volgens Donskis vernietigt kastendiscriminatie het leven van honderden miljoenen mensen, maar dat blijkt nog steeds niet uit het EU-beleid. Hij merkte op dat de EU wel richtlijnen heeft m.b.t. verschillende seksuele geaardheid (LGBT), mensenrechtenactivisten en andere groepen, maar dat de grote groep van 260 miljoen mensen die lijden aan kastendiscriminatie bijna nergens wordt genoemd.

Donskis benadrukte dat kastendiscriminatie niet alleen in Zuid-Azië voorkomt, maar ook in landen als Jemen en Nigeria, en dat haar slachtoffers bijna geen kans op ontwikkeling hebben. Daarom is het belangrijk om in de post-2015 ontwikkelingsagenda ook aandacht voor kasten op te nemen. Vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar als ze lijden onder de meervoudige en elkaar versterkende vormen van discriminatie op basis van kaste, geslacht en religie.

"De EU moet de kwestie ter sprake brengen in het kader van de EU-India relaties, zoals bij discussies over handels- en investeringsovereenkomsten", aldus de heer Donskis. Hij sprak ook zijn bezorgdheid uit over "een zeer sterke lobby die probeert om te voorkomen dat dit onderwerp aan de orde komt in de EU of zelfs op de EP-agenda".

India’s onwil
India's onwil om de kastenkwestie te bespreken werd ook al genoemd door Thijs Berman, die waarschuwde dat zonder een EU-beleid inzake kastendiscriminatie dat van de agenda zou verdwijnen: "We moeten van kastendiscriminatie nog meer dan nu het geval is een prioriteit maken," zei hij.
Berman juichte de resolutie over kastendiscriminatie die werd opgesteld door DEVE en die de EU oproept haar beleid bij deze kwestie te versterken, toe. Over de resolutie zal in september in het Europees Parlement worden gestemd.

Tijdens de discussie beantwoordden vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDAO) vijf vragen van DEVE over EU-maatregelen tegen kastendiscriminatie. Michael Swann van EDAO verklaarde dat tijdens de EU-besprekingen over haar mensenrechtenbeleid afgesproken is dat "lokale mensenrechtenstrategieën de beste manier zou zijn van omgaan met dit specifieke probleem, omdat het bepaalde regio's meer treft dan andere."

Volgens Swann heeft de Commissie geen plannen voor richtlijnen over kastendiscriminatie, "niet in het minst vanwege de bijzondere aard van het kasteprobleem". Hij merkte op dat kaste diep geworteld is in sommige samenlevingen en niet door overheidsbeslissingen alleen kan worden veranderd. "Het is beter om te werken met maatschappelijke en internationale organisaties om de aard van het debat te veranderen" voegde hij eraan toe.

Ongewenst cultuur-relativisme
Dit standpunt grenst aan een cultureel-relativistische benadering van mensenrechten, zei IDSN coördinator Rikke Nöhrlind in een commentaar op de DEVE-discussie.

"Het lijkt erop dat als een probleem van mensenrechten zo gevoelig ligt als kastendiscriminatie en 'diep geworteld' is, de EU het aan het maatschappelijk middenveld en internationale organisaties over laat. Dit komt neer op te zeggen dat de EU geen werk zou moeten maken van andere mensenrechtenkwesties die ook gerelateerd zijn aan tradities en ingeslepen waarden, zoals vrouwenrechten en homofobie. Overheden moeten echter verantwoordelijk worden gehouden voor mensenrechtenschendingen en zich genoodzaakt zien haar burgers daartegen te beschermen."

Zij benadrukte ook dat "de EU zich luid en duidelijk moet uitspreken over een van de meest onmenselijke en systematische mensenrechtenschendingen in de wereld, en een duidelijk beleid moet ontwikkelen dat bijdraagt aan initiatieven voor de uitbanning van deze vorm van discriminatie."


Meer informatie:


laatste wijziging: