terug
(IDSN, 30-1-2013)

Dalit-vrouwen in Pakistan

Leven zonder waardigheid en respect


Een nieuw rapport beschrijft de situatie van Dalit-vrouwen in Pakistan, een van de meest buitengesloten en verarmde groepen binnen de bevolking. Het schaduwrapport voor de periodieke evaluatie van Pakistan door het VN Comité voor Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen in februari a.s. roept de Pakistaanse regering op zich te richten op onderwijs, toegang tot basisvoorzieningen en op wetgeving en speciale programma's om de rechten van Dalit-vrouwen te beschermen.
"De mensen in mijn gemeenschap moeten hun rechten als gelijkwaardige burgers kennen, en met waardigheid en respect kunnen leven", zegt mevrouw Moolan Bai van de Bangi-kaste, Mithi, Pakistan.

Het is voor de eerste keer dat een rapport voor een VN verdragsorganisatie – in dit geval CEDAW - specifiek de situatie van Dalit-vrouwen in Pakistan aan de orde stelt. Het rapport stelt vast dat deze vrouwen drievoudig slachtoffer zijn van discriminatie: via kaste, geslacht en religie.

Het rapport Scheduled Caste Women in Pakistan - Denied a life in dignity and respect is opgesteld door het Pakistan Dalit Solidarity Network (PDSN) in samenwerking met IDSN voor de evaluatie van Pakistan door CEDAW. De evaluatie zal volgens plan plaatsvinden in Genève op 12 februari 2013.

In Pakistan met haar 180 miljoen inwoners lijden Dalits - officieel bekend als Scheduled Castes - onder diverse vormen van discriminatie. Terwijl ze toch al gezien worden als religieuze minderheid binnen de islamitische samenleving, worden Dalit-hindoes en Dalit-christenen ook nog eens als ‘onaanraakbaar’ bestempeld door de rest van de maatschappij en binnen hun eigen gemeenschappen.

De situatie van Dalit-vrouwen is zelfs nóg slechter, als gevolg van hun discriminatie op grond van kaste en geslacht. Ze zijn uiterst kwetsbaar voor sociale uitsluiting, en zijn vaak slachtoffer van ernstige vormen van discriminatie en fysieke mishandeling.

Dalit-vrouwen worden buitengesloten vanwege hun zwakke sociaal-economische status, een laag opleidingsniveau, en hun slechte arbeidsomstandigheden - zoals slavenarbeid, katoen plukken en werken in steenovens. Op het platteland van Pakistan is de meerderheid onder de gebonden arbeiders Dalit. Verkrachting van vrouwelijke gebonden arbeidsters is wijdverspreid, en er zijn weinig gerechtelijke stappen mogelijk om het probleem aan te pakken.

Seksueel misbruik en ontvoeringen zijn enkele van de ergste problemen voor Dalit-vrouwen en -meisjes in Pakistan. Mevrouw Radha Bhil, een Dalit-vrouw die werkt als activiste, zegt: "Vrouwen en meisjes uit een lagere kaste of religieuze minderheid zijn een makkelijk doelwit voor intimidatie omdat de meerderheid weet dat ze zwak zijn en geen enkele actie kunnen ondernemen."

Een aantal gevallen in 2012, waaronder de ontvoering van 14-jarige Rinkel Kumari, hebben aangetoond dat Dalit-vrouwen bijzonder kwetsbaar zijn voor kidnapping en gedwongen bekering binnen moslimfamilies onder het mom van huwelijk. Het rapport adviseert de overheid wetten op te stellen en maatregelen te nemen die hiermee rekening houden en de rechten van deze meisjes van minderheden beschermen.

Tijd voor overheidsoptreden

Een ander algemeen probleem is het overweldigende analfabetisme en de armoede, die Dalit-vrouwen de toegang tot het onderwijs belet. Dalit-studenten worden gediscrimineerd en ontmoedigd door docenten en niet-Dalit-studenten. Programma’s voor actieve verbetering van hun positie zijn daarom noodzakelijk. Mevrouw Moolan Bai, een Dalit-vrouw uit Mithi, roept haar regering op om te treden: "Het lot van mijn gemeenschap zou kunnen worden veranderd door middel van onderwijs en het leren van nieuwe vaardigheden, als de overheid maar aandacht besteed aan onze ontwikkeling."

Gezondheidsindicatoren tonen ook aan dat Dalits er het slechtst van allemaal aan toe zijn. Toegang tot basisgezondheidszorg wordt soms verhinderd door medisch personeel, dat hun de juiste behandeling onthoudt of weigert hun lichaam aan te raken.

Hoewel de grondwet van Pakistan discriminatie op grond van kaste verbiedt, hebben de opeenvolgende regeringen geen of nauwelijks maatregelen genomen om kastendiscriminatie uit te bannen. In feite is de situatie van de Dalits en andere religieuze minderheden de laatste jaren verslechterd.

Ondanks toezeggingen in internationale fora (zoals de Universal Periodic Review: de periodieke landenevaluatie van de VN Mensenrechtenraad) om het probleem aan te pakken, heeft de huidige Pakistaanse regering nog geen enkele aanzet gegeven tot positieve actieprogramma's voor de Dalit-gemeenschap in het land. Evenmin heeft zij enige informatie opgenomen over deze gemeenschap in haar verslagen aan het CEDAW Comité.

Het rapport doet een aantal aanbevelingen aan het CEDAW Comité over de volgende kwesties: positieve (voorkeurs)actie, uitbanning van discriminatie in het politieke en openbare leven, het recht op onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg, rampenbestrijding en gedwongen bekeringen.

Hopelijk krijgt de vaak vergeten situatie van Dalit-vrouwen in Pakistan met het uitbrengen van dit rapport de nodige aandacht en erkenning. Het rapport is bedoeld als katalysator voor specifiek overheidsoptreden, zoals de goedkeuring van een wet die kasten- en seksediscriminatie verbiedt, met het oog op de verbetering van de situatie van de Dalit-vrouwen en -meisjes in Pakistan. Want: hen wordt vaak het recht ontzegd wordt op een leven in waardigheid en respect.


Meer informatie:


laatste wijziging: